"Zheti-Zholi” multistory apartment complex, Tlendiyev av, Astana